مشخصات و تعرفه های سرور مجازی آلمان • پلن یک
 • 25000 تومان ماهانه
 • 512 MB
 • نامحدود
 • 1 هسته (700 Mhz)
 • 20000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • آلمان
 • Hetzner
 • پلن دو
 • 30000 تومان ماهانه
 • 1024 MB
 • نامحدود
 • 2 هسته (1000 Mhz)
 • 40000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • آلمان
 • Hetzner
 • پلن سه
 • 38000 تومان ماهانه
 • 2048 MB
 • نامحدود
 • 2 هسته (1800 Mhz)
 • 70000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • آلمان
 • Hetzner
 • پلن چهار
 • 60000 تومان ماهانه
 • 4096 MB
 • نامحدود
 • 3 هسته (3500 Mhz)
 • 100000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • آلمان
 • Hetzner
 • پلن پنج
 • 105000 تومان ماهانه
 • 8192 MB
 • نامحدود
 • 4 هسته (6000 Mhz)
 • 200000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • آلمان
 • Hetzner