مشخصات و تعرفه های سرور مجازی انگلیس • پلن یک
 • 18000 تومان ماهانه
 • 256 MB
 • نامحدود
 • 1 هسته (500 Mhz)
 • 15000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • انگلیس
 • Redstation
 • پلن دو
 • 25000 تومان ماهانه
 • 512 MB
 • نامحدود
 • 1 هسته (700 Mhz)
 • 20000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • انگلیس
 • Redstation
 • پلن سه
 • 33000 تومان ماهانه
 • 1024 MB
 • نامحدود
 • 2 هسته (1000 Mhz)
 • 40000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • انگلیس
 • Redstation
 • پلن چهار
 • 46000 تومان ماهانه
 • 2048 MB
 • نامحدود
 • 2 هسته (1800 Mhz)
 • 70000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • انگلیس
 • Redstation
 • پلن پنج
 • 80000 تومان ماهانه
 • 4096 MB
 • نامحدود
 • 3 هسته (2500 Mhz)
 • 100000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • انگلیس
 • Redstation