مشخصات و تعرفه های سرور مجازی فرانسه • پلن یک
 • 25000 تومان ماهانه
 • 512 MB
 • نامحدود
 • 1 هسته (700 Mhz)
 • 20000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • فرانسه
 • OVH
 • پلن دو
 • 33000 تومان ماهانه
 • 1024 MB
 • نامحدود
 • 2 هسته (1000 Mhz)
 • 40000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • فرانسه
 • OVH
 • پلن سه
 • 43000 تومان ماهانه
 • 2048 MB
 • نامحدود
 • 2 هسته (1200 Mhz)
 • 80000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • فرانسه
 • OVH
 • پلن چهار
 • 60000 تومان ماهانه
 • 3072 MB
 • نامحدود
 • 2 هسته (1600 Mhz)
 • 120000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • فرانسه
 • OVH
 • پلن پنج
 • 80000 تومان ماهانه
 • 4096 MB
 • نامحدود
 • 3 هسته (3000 Mhz)
 • 160000 MB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • فرانسه
 • OVH