شماره حساب ها

عزیزان برای پرداخت مستقیم میتوانند از شماره حساب های زیر استفاده کنند

آدرس : تهران – خیابان پیروزی – خیابان پرستار – کوچه نادراسد

 


شماره حساب ها :

نام صاحب حساب : میرعماد رضوی
شماره حساب: 2268001946531   (شماره کارت): 5292 0590 2910 5022

 
نام صاحب حساب : فردین ادیب صابر
شماره حساب: 0308465849002   (شماره کارت): 2937 9233 9918 6037

 

blue