مشخصات و تعرفه های هاست میزبانی لینوکس • بسته یک
 • 50000 تومان سالانه
 • 5000 تومان ماهانه
 • 500 MB
 • نامحدود
 • 2 عدد
 • 5 عدد
 • 2 عدد
 • 100 عدد
 • 5 عدد
 • 99.9% تضمینی
 • 2 عدد
 • Hetzner
 • بسته دو
 • 70000 تومان سالانه
 • 7000 تومان ماهانه
 • 1000 MB
 • نامحدود
 • 4 عدد
 • 8 عدد
 • 4 عدد
 • 1000 عدد
 • 10 عدد
 • 99.9% تضمینی
 • 4 عدد
 • Hetzner
 • بسته سه
 • 100000 تومان سالانه
 • 10000 تومان ماهانه
 • 2000 MB
 • نامحدود
 • 8 عدد
 • 16 عدد
 • 8 عدد
 • 1200 عدد
 • 15 عدد
 • 99.9% تضمینی
 • 8 عدد
 • Hetzner
 • بسته چهار
 • 130000 تومان سالانه
 • 13000 تومان ماهانه
 • 3000 MB
 • نامحدود
 • 10 عدد
 • 20 عدد
 • 10 عدد
 • 1400 عدد
 • 15 عدد
 • 99.9% تضمینی
 • 10 عدد
 • Hetzner
 • بسته پنج
 • 160000 تومان سالانه
 • 16000 تومان ماهانه
 • 4000 MB
 • نامحدود
 • 12 عدد
 • 20 عدد
 • 12 عدد
 • 1400 عدد
 • 15 عدد
 • 99.9% تضمینی
 • 12 عدد
 • Hetzner


 • بسته شش
 • 200000 تومان سالانه
 • 20000 تومان ماهانه
 • 5000 MB
 • نامحدود
 • 12 عدد
 • 20 عدد
 • 12 عدد
 • 1500 عدد
 • 15 عدد
 • 99.9% تضمینی
 • 12 عدد
 • Hetzner
 • بسته هفت
 • 250000 تومان سالانه
 • 25000 تومان ماهانه
 • 7000 MB
 • نامحدود
 • 14 عدد
 • 22 عدد
 • 14 عدد
 • 1500 عدد
 • 17 عدد
 • 99.9% تضميني
 • 14 عدد
 • Hetzner
 • بسته هشت
 • 300000 تومان سالانه
 • 30000 تومان ماهانه
 • 10000 MB
 • نامحدود
 • 16 عدد
 • 24 عدد
 • 16 عدد
 • 1700 عدد
 • 19 عدد
 • 99.9% تضميني
 • 16 عدد
 • Hetzner
 • بسته نه
 • 350000 تومان سالانه
 • 35000 تومان ماهانه
 • 15000 MB
 • نامحدود
 • 18 عدد
 • 26 عدد
 • 18 عدد
 • 1800 عدد
 • 20 عدد
 • 99.9% تضميني
 • 18 عدد
 • Hetzner
 • بسته ده
 • 400000 تومان سالانه
 • 40000 تومان ماهانه
 • 20000 MB
 • نامحدود
 • 20 عدد
 • 30 عدد
 • 20 عدد
 • 2000 عدد
 • 20 عدد
 • 99.9% تضميني
 • 20 عدد
 • Hetzner